Trang web này chứa nội dung dành cho người lớn. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên (hoặc độ tuổi trưởng thành theo quy định pháp lý của khu vực bạn sinh sống hoặc nơi bạn truy cập trang web này) để truy cập. Không truy cập nếu bạn bị xúc phạm bởi nội dung khiêu dâm hoặc thấy những hình ảnh như vậy là phản cảm.

Tôi không đồng ý, Thoát tại đây

Chính sách Thông báo & Gỡ bỏ của DMCA

THÔNG BÁO VỀ CÁO BUỘC VI PHẠM BẢN QUYỀN

Nếu bạn tin rằng công sức của bạn đã bị sao chép theo một cách thức vi phạm bản quyền, hãy cung cấp cho Bên đại diện Bản quyền Được chỉ định (được xác định ở bên dưới) những thông tin sau:

  • Chữ ký điện tử hay chữ ký tay của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác;
  • Mô tả về tác phẩm có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác mà bạn cáo buộc là bị vi phạm bản quyền;
  • Mô tả về vị trí trên TRANG WEB nơi nội dung mà bạn cáo buộc là vi phạm bản quyền được hiển thị (tốt hơn là bao gồm đường dẫn url cụ thể của trang web có chứa nội dung đó);
  • Địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email;
  • Tuyên bố của bạn rằng bạn có lòng tin rằng hành vi sử dụng gây tranh chấp không được ủy quyền bởi chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu, hoặc pháp luật; và,
  • Tuyên bố của bạn rằng, và bạn chấp nhận chịu phạt nếu khai gian, thông tin trên trong Thông báo của bạn là chính xác và rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hay tài sản trí tuệ hoặc là người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền hay tài sản trí tuệ.

Bạn có thể gửi Thông báo Cáo buộc Vi phạm bản quyền đến email sau:

Đồng ý Xem Nội dung Người lớn

Đại diện Bản quyền tại InCorporate Now Inc
6750 N. Andrews Ave., Suite 200
Fort Lauderdale, FL 33309
United States
Fax: (800) 371-0235